Comeback – DVD

DVD_Cover_comeback_bigČas v jednej z najstráženejších väzníc na Slovensku plynie veľmi pomaly. Nahliadnuť do bežného života väzňa vo výkone trestu je vzácne. Dvaja recidivisti prehodnocujú svoju minulosť a pozerajú sa na svoju budúcnosť. Čo budú robiť, keď príde čas ich prepustenia. Ako vyzerá prepúšťací proces a čo čaká Zlatka a Mira vonku po mnohých rokoch? Bez vzdelania, so záznamom v registri trestov. Komplikované rodinné zázemie a žiadne reálne opatrenia, ktoré by im dávali šancu začleniť sa do normálneho života. Zarazení sledujú, čo sa vonku zmenilo. Ale oni sa nezmenili. Budú schopní začať odznovu a je to pre spoločnosť bezpečné? Koľko toho ešte unesie matka kriminálnika? Je súdny systém spravodlivý? Príbeh recidivistov, točiacich sa v bludnom kruhu.

Pozrite si video trailer

Hodnotenie ČSFD: www.csfd.cz
Žáner: Dokumentárny
Jazyk: Slovenský
Titulky: anglické, maďarské,  gruzínske, české, rumunské, chorvátske
Zvuk: Dolby Digital 5.1 a 2.0
Dĺžka: 85 min
Formát: 16:9
Stránka filmu: www.comebackmovie.sk

Ocenenia:

  • Medzinárodný filmový festival cinematik 2014 – cena primátora mesta piešťany
  • Finále plzeň 2015 – zvláštne uznanie poroty za „unikátne zberné pozorovanie uzavretého sveta ako kolobehu zločinu a trestu.“
  • Večer udeľovania národných cien za audiovizuálnu tvorbu igric 2015 – cena Jána Fajnora za réžiu filmu Comeback – M. Remo
  • Cena za najlepší zahraničný film na 3. ročníku medzinárodného filmovového festivalu v Olsztyne „Prison movie“ v poľsku.  soška „dobrého lotra“
  • Hlavná cena v súťaži medzinárodného filmového festivalu dokumentárnych filmov Cinédoc-Tbilisi, Gruzínsko.
  • Cena nadácie Tatra banka – kategória mladý tvorca za audiovizuálnu tvorbu, film a tv.
  • Zvláštna cena za kameru v kategórii dokumentárny film  –  Kamera 2015 udeľovaná Asociáciou Slovenských Kameramanov pre (Mário Ondriš, Ivo Miko, Jaro Vaľko)
  • Nominácia na národnú cenu Slnko v sieti v kategórii najlepší dokument

 

Tak ďaleko, tak blízko – DVD

DVD_Cover_takdalekotakblizko_bigFilm je nahliadnutím do života ľudí postihnutých autizmom, pričom búra všeobecne zaužívané názory spoločnosti na túto vývinovú poruchu. Nevšedný film z prostredia rodín s autistickými deťmi však nie je postavený na výpovediach a dialógoch, ale na konkrétnych bezprostredných situáciách, v ktorých sa zamýšľa nad otázkami rodičovskej a partnerskej lásky ľudí s autizmom. Dokument vznikal sedem rokov.

DVD Obsahuje bonus – vystrihnuté scény. Príbeh Petra s vysokofunkčným autizmom.

Pozrite si video trailer

Hodnotenie ČSFD: www.csfd.cz
Žáner: Dokumentárny
Jazyk: Slovenský
Titulky: Anglické
Zvuk: Dolby Digital 5.1 a 2.0
Dĺžka: 80 min
Formát: 16:9
Stránka filmu: www.takdalekotakblizko.sk

Ocenenia:

Súď ma a skúšaj – DVD

DVD_Cover_sudma_bigFilm sa prelína v niekoľkých rovinách: detabuizuje prostredníctvom autentických spomienok ešte žijúcich rehoľných sestier historické udalosti 50. rokov a reflektuje krehkú intímnu motiváciu súčasnej mladej intelektuálky zložiť sľuby a vstúpiť do kláštora. Dokumentárny film má ambíciu stať sa úvahou o zmysle ženského – ľudského bytia a ponúkne uvažovanie nad naším hodnotovým smerovaním, predstaví spirituálny rozmer života. Našim cieľom je prostredníctvom celovečerného dokumentárneho filmu priblížiť život ženských rehoľných spoločenstiev, ako aj pokus o ich likvidáciu počas zložitého obdobia našich novodobých dejín.

Hodnotenie ČSFD: www.csfd.cz
Žáner: Dokumentárny
Jazyk: Slovenský
Titulky: Anglické, Francúzke, Nemecké, Talianske
Zvuk: Stereo
Dĺžka: 72 min
Formát: 16:9
Stránka filmu: www.forfilm.sk/sud-ma-a-skusaj

Ocenenia:

  • Slnko v sieti 2014 – 1 nominácia: Najlepšia pôvodná filmová hudba
  • Víťaz festivalu Jeden svet 2014

Objednávka DVD

1. Objednávka

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú.

2. Cena

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané ako konečné. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

3. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci môže objednávku stornovať najneskôr do doby vyskladnenia tovaru, a to e-mailom na adrese dvd@forfilm.sk.

Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

– tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.

– nie je možné sa skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).

V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho bankový účet.

4. Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, avšak k dodacej dobe sa predávajúci nezaväzuje a môže trvať aj dlhšie. V prípade ak dodávka tovaru nie je zrealizovaná do 30 dní, má kupujúci právo po uplynutí tejto lehoty od zmluvy odstúpiť.

5. Záruka

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď, v odôvodnených prípadoch, najneskôr do 30 dní od jej písomného doručenia. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanicky poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou klienta. Reklamovaný tovar zasielajte na adresu spoločnosti. K reklamácii je potrebné doložiť záručný list (ak bol vydaný) a doklad o zaplatení kúpnej ceny. Zásielky na dobierku nepreberáme. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom.

6. Neprebraté zásielky

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak si po záväznom potvrdení objednávky neprevezme tovar od kuriéra/z pošty bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

7. Zákaznícky servis

Zákaznícke emaily prijaté na adrese dvd@forfilm.sk spracujeme čo najskôr, najneskôr do 7 pracovných dní od ich prijatia.

Právo zákazníka na vrátenie tovaru

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Od zmluvy je možné odstúpiť preukázateľným spôsobom – písomne alebo e-mailom. Tovar, na ktorý sa odstúpenie vzťahuje je potrebné zaslať (nie ako dobierku) na adresu AH production, s.r.o. , Irkutská 14/D, 851 10 Bratislava, prípadne doručiť osobne. V zásielke prosím priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali emailom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Ak bola platba za tovar uhradená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona, na bankový účet, z ktorého ste zaplatili, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody. Kupujúci je však zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. V prípade, ak kupujúci doručí tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Ak zákazník odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zák. 102/2014 Z.z. a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Právo na odstúpenie od zmluvy nie je možné v prípadoch
– CD/DVD so zvukovým alebo obrazovým záznamom, resp. multimediálne CD/DVD, ktoré boli rozbalené, resp. počítačový program ak prebehla jeho inštalácia
– tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
– knihy majú známky používania (čítania, kopírovania)

8. Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je kupujúci fyzickou osobou oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ a e-mailovú adresu. Ak je právnickou osobou alebo živnostníkom, oznámi mu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Kupujúci súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Prevádzkovateľ internetovej stránky sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.